กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำไตรมาสที่ 1

กิจกรรมทําบุญตักบาตร ประจําไตรมาสที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จํากัด นิมนต์พระสงค์จากวัดอุดมมงคล มาบิณฑบาตที่บริษัท เพื่อรักษาประเพณี และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ก่อให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น เห็นถึงคุณค่า และความสําคัญของการทําบุญตักบาตร ช่วยให้จิตใจสงบมากยิ่งขึ้น