กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย

บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด มีนโยบายในการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนตระหนัก และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย บริษัทจึงได้จัดให้มี “กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week)” ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563