ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย

ภาพบรรยากาศการอบรมบางส่วนในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอน จำกัด เห็นความสำคัญในเรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย การจัดเก็บ และการโต้ตอบกรณีเกิดเหตุผลฉุกเฉิน” จึงได้มีการจัดอบรมขึ้นมา เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจถึงความสำคัญ ของการจัดเก็บและขนย้ายสารอันตรายอย่างมีระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สามารถจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ