งานแถลงนโยบายประจำปี 2563

งานแถลงนโยบายประจําปี 2563 บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จํากัด โดย คุณ ศรัณยา รุ่งเจริญสุขศรี และการนําเสนอผลงานปี 2562 ของแต่ละฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นําในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกและพลาสติก ในระดับสากล
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาความสามารถของ บุคลากร ความมีส่วนร่วมของพนักงาน และเพื่อการบริหารต้นทุน