ภาพบรรยากาศส่งพนักงานเดินทางกลับบ้าน

ภาพบรรยากาศส่งพนักงานเดินทางกลับบ้าน เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอน จำกัด มีความมุ่งมั่นในการรณรงค์ และควบคุมการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง เช่น เทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุทางจราจรสูงสุด และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนัก และมีทัศนคติการขับขี่อย่างปลอดภัย รวมทั้งการปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด โดยมีเป้าหมายให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ขับขี่และผู้ร่วมทาง ในช่วงเทศกาลบริษัทจึงจัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่