การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่

การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ส่งท้ายปี 2562 (Go Home Safe) บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จํากัด มีความมุ่งมั่นในการรณรงค์ และควบคุมการเกิด อุบัติเหตุจากการจราจรโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง เช่นเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุทางจราจรสูงสุด และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนัก และมีทัศนคติการขับขี่อย่างปลอดภัย รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยมีเป้าหมายให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดใหักับผู้ขับขี่และผู้ร่วมทาง ในช่วงเทศกาล บริษัทจึงจัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่