HDD_ประเภท@2x

อย่างที่ทราบกันในปัจจุบันว่ากล่องกระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากในหลายภาคส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงบริษัทห้างร้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้าขายสินค้าออนไลน์ ดังนั้นกล่องกระดาษลูกฟูกจึงได้แทรกซึมไปอยู่ในธุรกิจทุก ๆ ประเภท อย่างไรก็ตามในแต่ละธุรกิจก็มีรูปแบบของการใช้กล่องกระดาษลูกฟูกในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างกล่องลูกฟูกที่นิยมใช้

อย่างที่ทราบกันในปัจจุบันว่ากล่องกระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากในหลายภาคส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงบริษัทห้างร้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้าขายสินค้าออนไลน์ ดังนั้นกล่องกระดาษลูกฟูกจึงได้แทรกซึมไปอยู่ในธุรกิจทุก ๆ ประเภท อย่างไรก็ตามในแต่ละธุรกิจก็มีรูปแบบของการใช้กล่องกระดาษลูกฟูกในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างกล่องลูกฟูกที่นิยมใช้

1. กล่องแบบสล็อต (Slotted Box)

เป็นกล่องประเภทที่มีร่องสล็อต และไม่ต้องใช้แม่แบบในการปั๊มขึ้นรูปกล่อง ตัวอย่างเช่น

1.1) กล่องธรรมดา หรือ กล่องฝาชน RSC (Regular Slotted Container) ถือเป็นกล่องที่มีต้นทุนการผลิตต่ำจึงเป็นที่นิยมใช้กันมากอย่างแพร่หลายในธุรกิจขนส่งสินค้าทุกประเภทโดยเฉพาะสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน โดยลักษณะเด่นของกล่องประเภทนี้ คือ ฝาของกล่องจะยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของความกว้างของกล่อง ทำให้เมื่อปิดฝาจะมีฝา
ด้านยาวชนกันที่กึ่งกลางของด้านกว้างของกล่องพอดี กล่องอาร์เอสซี จะมีเส้นทับรอย และลักษณะ ของร่องสล็อตเป็นเส้นตรงจึงสามารถใช้ลูกกลิ้งทับรอยและลูกกลิ้งตัดในการผลิต ทำให้สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาถูก โดยการขึ้นรูปของกล่องประเภทนี้ต้องเชื่อมรอยต่อของกล่องด้วยกาว เทปกาว หรือลวดเย็บ ก่อนที่จะถูกพับแบน เพื่อเก็บรักษาและขนส่งต่อไป

1. กล่องแบบสล็อต (Slotted Box)

เป็นกล่องประเภทที่มีร่องสล็อต และไม่ต้องใช้แม่แบบในการปั๊มขึ้นรูปกล่อง ตัวอย่างเช่น

1.1) กล่องธรรมดา หรือ กล่องฝาชน RSC (Regular Slotted Container) ถือเป็นกล่องที่มีต้นทุนการผลิตต่ำจึงเป็นที่นิยมใช้กันมากอย่างแพร่หลายในธุรกิจขนส่งสินค้าทุกประเภทโดยเฉพาะสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน โดยลักษณะเด่นของกล่องประเภทนี้ คือ ฝาของกล่องจะยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของความกว้างของกล่อง ทำให้เมื่อปิดฝาจะมีฝา ด้านยาวชนกันที่กึ่งกลางของด้านกว้างของกล่องพอดี กล่องอาร์เอสซี จะมีเส้นทับรอย และลักษณะ ของร่องสล็อตเป็นเส้นตรงจึงสามารถใช้ลูกกลิ้งทับรอยและลูกกลิ้งตัดในการผลิต ทำให้สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาถูก โดยการขึ้นรูปของกล่องประเภทนี้ต้องเชื่อมรอยต่อของกล่องด้วยกาว เทปกาว หรือลวดเย็บ ก่อนที่จะถูกพับแบน เพื่อเก็บรักษาและขนส่งต่อไป

1.2) กล่องฝาเกย (Full Overlap Slotted Container หรือ Full Overlap Container, FOL)
มีฝาเปิดปิดกว้างเท่ากันในทุกด้าน ซึ่งฝากล่องแผ่นด้านนอกกว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่อง ทำให้ฝากล่องแผ่นด้านนอกและแผ่นด้านในนั้นซ้อนทับกันสนิทพอดี ทั้งนี้การซ้อนทับกันของฝากล่องทั้งด้านบนและด้านล่างจะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่องเมื่อมีการวางเรียงซ้อนกันในคลังสินค้า จึงเหมาะสำหรับใช้บรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากทำให้สามารถต้านทานต่อการเรียงซ้อนได้อย่างดี และ ยังเหมาะสมกับสินค้าที่แตกหักได้ง่าย เช่น เครื่องแก้ว เซรามิก เป็นต้น

1.2) กล่องฝาเกย (Full Overlap Slotted Container หรือ Full Overlap Container, FOL)
มีฝาเปิดปิดกว้างเท่ากันในทุกด้าน ซึ่งฝากล่องแผ่นด้านนอกกว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่อง ทำให้ฝากล่องแผ่นด้านนอกและแผ่นด้านในนั้นซ้อนทับกันสนิทพอดี ทั้งนี้การซ้อนทับกันของฝากล่องทั้งด้านบนและด้านล่างจะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่องเมื่อมีการวางเรียงซ้อนกันในคลังสินค้า จึงเหมาะสำหรับใช้บรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากทำให้สามารถต้านทานต่อการเรียงซ้อนได้อย่างดี และ ยังเหมาะสมกับสินค้าที่แตกหักได้ง่าย เช่น เครื่องแก้ว เซรามิก เป็นต้น

2. กล่องฝาครอบ (Telescope Boxes) เป็นกล่องที่ประกอบไปด้วยกล่องกระดาษลูกฟูก ที่มีจำนวนชิ้นกล่อง มากกว่าหนึ่งชิ้น แบ่งเป็นตัวกล่อง และตัวฝากล่อง โดยฝากล่อง มีขนาดความยาว กว้างและสูงมากกว่าตัวกล่อง เล็กน้อยเพื่อให้ฝากล่องครอบมิด ตัวกล่องได้พอดี ยกตัวอย่างรูปแบบกล่องนี้ที่พบบ่อย เช่น กล่องแบบ Full Telescope Design Style Container, FTD กล่องรูปแบบนี้เหมาะกับการ บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแสดงสินค้า ให้เห็นได้ชัดเจนในขณะที่เปิดกล่อง หรือต้องการระบายอากาศ หรืออาจจะทำเป็นฝาเดียวหรือสองฝาประกบกัน ช่วยในการโชว์สินค้าเช่น กล่องเสื้อผ้า กล่องผ้าเช็ดตัว กล่องใส่รูปภาพ หรือกล่องใส่ดอกไม้ เป็นต้น กล่องแบบ Full Telescope Half Slotted, FTHS ลักษณะของกล่อง รูปแบบนี้สามารถเปิดได้โดยแยกกล่อง ที่สวมกันอยู่หรือเปิดจากฝาด้านบนและด้านล่าง มี 2 ชั้น แต่ละชั้นสามารถเปิดด้านบน และด้านล่างได้ โดยฝากล่องเมื่อปิดฝา จะมีลักษณะชนกัน เหมาะสำหรับใส่ผลไม้ Catonbox2

2. กล่องฝาครอบ (Telescope Boxes)
เป็นกล่องที่ประกอบไปด้วยกล่องกระดาษลูกฟูก ที่มีจำนวนชิ้นกล่อง มากกว่าหนึ่งชิ้น แบ่งเป็นตัวกล่อง และตัวฝากล่อง โดยฝากล่อง มีขนาดความยาว กว้างและสูงมากกว่าตัวกล่อง เล็กน้อยเพื่อให้ฝากล่องครอบมิด ตัวกล่องได้พอดี ยกตัวอย่างรูปแบบกล่องนี้ที่พบบ่อย เช่น กล่องแบบ Full Telescope Design Style Container, FTD กล่องรูปแบบนี้เหมาะกับการ บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแสดงสินค้า ให้เห็นได้ชัดเจนในขณะที่เปิดกล่อง หรือต้องการระบายอากาศหรืออาจจะทำเป็นฝาเดียวหรือสองฝาประกบกัน ช่วยในการโชว์สินค้าเช่น กล่องเสื้อผ้า กล่องผ้าเช็ดตัว กล่องใส่รูปภาพ หรือกล่องใส่ดอกไม้ เป็นต้น กล่องแบบ Full Telescope Half Slotted, FTHS ลักษณะของกล่อง รูปแบบนี้สามารถเปิดได้โดยแยกกล่อง ที่สวมกันอยู่หรือเปิดจากฝาด้านบนและด้านล่าง มี 2 ชั้น แต่ละชั้นสามารถเปิดด้านบน และด้านล่างได้ โดยฝากล่องเมื่อปิดฝา จะมีลักษณะชนกัน เหมาะสำหรับใส่ผลไม้

3. กล่องหรือถาดประเภทโฟลเดอร์ (Folder) กล่องรูปแบบนี้จะประกอบด้วยชิ้นส่วนของกล่องเพียงหนึ่งชิ้น ด้านล่างของกล่องสามารถพับขึ้นรูปกล่องได้เป็นสองด้านหรือทุกด้าน รวมทั้งฝาครอบและอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์ ขอยกตัวอย่างรูปแบบกล่องที่พบบ่อย เช่น กล่องแบบ Wrap Around เป็นกล่องที่ถูกขึ้นรูปโดยวางผลิตภัณฑ์ลงบนแผ่นคลี่กล่อง จากนั้น พับกล่องโดยรอบผลิตภัณฑ์ซึ่งมีลักษณะคงรูปแล้วจึงติดกาวเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าเครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติ เช่น กล่องบรรจุเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แบบกระป๋อง เป็นต้น รูปแบบกล่องที่พบบ่อยอีกแบบหนึ่ง คือ กล่องแบบ Five Panel Folder, FPF or Harness Style Five Panel Folder  มีลักษณะคล้ายกับกล่องRSC แต่ความสูงน้อยมากเมื่อเทียบกับความยาว ปิดเป็นรูปกล่องโดยใช้เทปปิดที่ปลายทั้งสองของกล่อง เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีลักษณะเป็นรูปทรงยาว ๆ เช่น หวาย ลูกกลิ้ง ร่ม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น

3. กล่องหรือถาดประเภทโฟลเดอร์ (Folder)
กล่องรูปแบบนี้จะประกอบด้วยชิ้นส่วนของกล่องเพียงหนึ่งชิ้น ด้านล่างของกล่องสามารถพับขึ้นรูปกล่องได้เป็นสองด้านหรือทุกด้าน รวมทั้งฝาครอบและอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์ ขอยกตัวอย่างรูปแบบกล่องที่พบบ่อย เช่น กล่องแบบ Wrap Around เป็นกล่องที่ถูกขึ้นรูปโดยวางผลิตภัณฑ์ลงบนแผ่นคลี่กล่อง จากนั้น พับกล่องโดยรอบผลิตภัณฑ์ซึ่งมีลักษณะคงรูปแล้วจึงติดกาว เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าเครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติ เช่น กล่องบรรจุเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แบบกระป๋อง เป็นต้น รูปแบบกล่องที่พบบ่อยอีกแบบหนึ่ง คือ กล่องแบบ Five Panel Folder, FPF or Harness Style Five Panel Folder  มีลักษณะคล้ายกับกล่องRSC แต่ความสูงน้อยมากเมื่อเทียบกับความยาว ปิดเป็นรูปกล่องโดยใช้เทปปิดที่ปลายทั้งสองของกล่อง เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีลักษณะเป็นรูปทรงยาว ๆ เช่น หวาย ลูกกลิ้ง ร่ม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้

4.กล่องไดคัท (Die-cut)
กล่องรูปแบบนี้คือ กล่องกระดาษลูกฟูกที่ผลิตโดยการไดคัท เป็นกล่องที่มีรูปทรงที่หลากหลายตามการออกแบบ เน้นดีไซน์ที่สวยงาม และสร้าง Brand image เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าการผลิตกล่องไดคัทจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของบล็อกไดคัท กระดาษลูกฟูกจะถูกนำไปเข้าเครื่องไดคัท เพื่อปั๊มโดยใช้เพลทไดคัท ให้ออกมาตามแม่แบบ จากนั้นเราจะได้กระดาษลูกฟูกที่ถูกตัดไปตามรูปทรงที่สวยงามเพื่อมาประกอบเป็นกล่อง ปัจจุบันกล่องกระดาษแบบไดคัทเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายในการขึ้นรูปกล่องและภาพลักษณ์ของสินค้าและองค์กรตัวอย่างที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น กล่องฝาเสียบ กล่องหูช้าง กล่องหูหิ้ว และอื่นๆ

5. รูปแบบส่วนประกอบภายใน (Interior Forms) เป็นชิ้นส่วนประกอบเสริม
ภายในกล่องเช่น แผ่นกระดาษลูกฟูกที่ตัดเพื่อเป็นแผ่นรองภายในกล่อง
รวมทั้งแผ่นกั้น และไส้ฟัน โดยมีบทบาทสำคัญในการดูดชับแรงสั่นกระแทก
ในระหว่างการขนส่งสินค้าที่แตกหักได้ง่าย ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ
รูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในกล่อง และยังช่วยในการจัดวางตำแหน่งสินค้า,
แบ่งแยกสินค้า, ทำหน้าที่เป็นฉนวน และยังเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องอีกด้วย

5. รูปแบบส่วนประกอบภายใน (Interior Forms)
เป็นชิ้นส่วนประกอบเสริม ภายในกล่องเช่น แผ่นกระดาษลูกฟูก ที่ตัดเพื่อเป็นแผ่นรองภายในกล่อง รวมทั้งแผ่นกั้น และไส้ฟัน โดยมีบทบาทสำคัญในการดูดชับแรงสั่นกระแทก ในระหว่างการขนส่งสินค้าที่แตกหักได้ง่าย ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับรูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในกล่อง และยังช่วยในการจัดวางตำแหน่งสินค้า, แบ่งแยกสินค้า, ทำหน้าที่เป็นฉนวน และยังเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องอีกด้วย

5.รูปแบบส่วนประกอบภายใน(Interior Forms) เป็นชิ้นส่วนประกอบเสริมภายในกล่อง เช่น แผ่นกระดาษลูกฟูกที่ตัดเพื่อเป็นแผ่นรองภายในกล่องรวมทั้งแผ่นกั้น และไส้ฟัน โดยมีบทบาทสำคัญในการดูดชับแรงสั่นกระแทกในระหว่างการขนส่งสินค้าที่แตกหักได้ง่าย ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับรูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในกล่อง และยังช่วยในการจัดวางตำแหน่งสินค้า, แบ่งแยกสินค้า, ทำหน้าที่เป็นฉนวน และยังเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องอีกด้วย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.fefco.org/technical-information/fefco-code

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.fefco.org/technical-information/fefco-code