พิธีมอบประกาศนียบัตรพนักงานดีเด่น

พิธีมอบประกาศนียบัตร พนักงานดีเด่น และพนักงานอายุงาน 10 ปี ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวรรณา เลิศฤทธิ์เดชา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพนักงานที่มีความวิริยอุตสาหะ และรักษาคุณความดีนี้ตลอดไป