ภาพบรรยากาศการตรวจสุขภาพประจําปี 2563

ภาพบรรยากาศการตรวจสุขภาพประจําปี 2563
บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด